เรื่องเด่นล่าสุด

ตำนานเมืองตรอกสลอบ


การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในแต่ละยุคสมัย  แต่และแห่งย่อมมีความสัมพันธ์กับลักษณะสิ่งแวดล้มทั้งกายภาพของพื้นที่  สภาพภูมิอากาศ  ตลอดถึงทรัพยากร  อันจะนำมาสู่การพัฒนาขึ้นเป็นชุมชนมีความสลับซับซ้อนที่เรียกว่า “เมือง”  ย้อนรอยสู่รากเหง้า  อำเภอวังชิ้นในอดีต    เมื่อ๗๐๐ ปีที่ผ่านมา  เคยเป็นเมืองร่วมสมัยกับเมืองศรีสัชนาลัย และกรุงสุโขทัยอดีตเมืองหลวงของไทยยุคเริ่มต้น  ทั้งสองเมืองดังกล่าวตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำยมสายเดียวกัน โดยในตอนนั้นอำเภอวังชิ้นมีชื่อว่า “เมืองตรอกสลอบ ”  อ่านหนังสือ

No comments