เรื่องเด่นล่าสุด

วัดบางสนุกและพระธาตุพระพิมพ์คู่เมือง


วัดบางสนุก  เป็นวัดโบราณตามศิลาจารึกที่ค้นพบซึ่งเจ้าหน้าที่กองโบราณคดีกรมศิลปากร  ได้แปลออกมาปรากฏว่า  สร้างขึ้นราว  พ.ศ.  1882  วัดบางสนุกมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และสังคม  คือเป็นวัดที่มีศิลาจารึก  หลักฐานการสร้างและตั้งอยู่ในเขตชุมชน อ่านหนังสือ

No comments