เรื่องเด่นล่าสุด

กะเหรี่ยงหูยานบ้านค้างใจ


หมู่บ้านค้างใจเมื่อครั้งสมัยก่อน จะเป็นแค่หมู่บ้านเล็กๆมีบ้านไม่กี่หลังคาเรือน  ผู้คนก็จะไม่ค่อยมีเยอะ  สภาพหมู่บ้านจะเป็นป่า ทุรกันดารมาก ทางเดินของชาวบ้านค้างใจสองฝั่งทางจะมีแต่ป่า ต้นไม้ และหญ้ารกรุงรัง หมู่บ้านค้างใจเป็นอีกหนึ่งหมู่บ้านของอำเภอวังชิ้นที่เป็นชาวกะเหรี่ยงและมีภาษาพูดประจำหมู่บ้านเรียกว่า   ภาษากะเหรี่ยงหรือภาษายาง   บ้านค้างใจมีอีกชื่อที่เรียกกัน ชื่อบ้านแม่เกิ๋งหมู่บ้านค้างใจ  อ่านหนังสือ

No comments